(714) 537-2200

 

Epitaph for the heart of Frédéric Chopin in Holy Cross Church in Warsaw (sculptor – Leonard Marconi), 2009, by Mathiasrex Maciej Szczepańczyk. Pillar in Warsaw’s Holy Cross Church. At the bottom is an urn with Chopin’s heart.

Chopin arrived in Paris in late September 1831, still uncertain whether he would settle there for good. In fact, he  never returned to Poland and became one of many expatriates of the Polish Great Emigration. In February 1832, Chopin gave a concert that garnered universal admiration. The influential musicologist and critic François-Joseph Fétis wrote in Revue musicale: “Here is a young man who, taking nothing as a model, has found, if not a complete renewal of piano music, then in any case part of what has long been sought in vain, namely, an extravagance of original ideas that are unexampled anywhere…” Only three months earlier, in December 1831, Robert Schumann, reviewing Chopin’s Variations on “La ci darem la mano”, Op. 2 (variations on a theme from Mozart’s opera Don Giovanni), had written: “Hats off, gentlemen! A genius.”

 Một năm sau khi đến Paris lúc đó vào cuối tháng 9 năm 1831, Chopin vẫn bâng khuâng không biết mình có định cư ở đây lâu dài hay không. Nhưng trên thực tế ông không hề trở lại Ba Lan và được liệt kê vào thành phần di cư ưu tú người Ba Lan tại Pháp.  Vào tháng hai năm 1832, cả thế giới hâm mộ tài của Chopin sau khi được nghe ông trình diễn những sáng tác nhạc cho dương cầm.  Nhà nghiên cứu âm nhạc và là nhà phê bình nhạc học, François-Joseph Fétis, viết bài phê bình về Chopin trong tạp chí Revue musicale như sau: “Đây là một người trẻ, không theo một trường phái nào, đã khai sáng, nếu không muốn nói là một sự đổi mới toàn diện, trong trường hợp này là một bước đột phá của những sáng tạo chưa từng có trước nay…” Ba tháng trước đó, vào tháng 12 năm 1831, Robert Schumann, viết lời phê bình sáng tác Variations “La ci darem la mano”, Op. 2 (biến thể theo chủ đề cuả vở opera Don Giovanni của nhạc sĩ Mozart) với kết luận: “Các bậc qúi phái, hãy ngã nón chào! Một thiên tài.”     

Chương trình Vòng Quanh Thế Gii phát thanh trên mng  do AV Travel thc hin.

Xin bm vào link dưới đây đ nghe và ph biến cho bn bè, người thân.

 Frédéric Chopin (Part 2) 07/20 by AV Travel | Blog Talk Radio.

Bài Viết về   Frédéric Chopin II

Source:http://en.wikipedia.org/wiki/Chopin
Photo: Epitaph for the heart of Frédéric Chopin in Holy Cross Church in Warsaw (sculptor – Leonard Marconi), 2009, by Mathiasrex Maciej Szczepańczyk. Pillar in Warsaw’s Holy Cross Church. Within it (bottom) is an urn with Chopin’s heart.

Leave a Reply