(714) 537-2200

Notre Dame Cathedral in Paris

Chương trình Vòng Quanh Thế Gii phát thanh trên mng do AV Travel thc hin. 

Chương trình phát ngày 6 tháng 9, 2012 lúc 11g sáng (giờ miền Tây Hoa Kỳ)  

Xin bm vào link dưới đây đ nghe và ph biến cho bn bè, người thân. 

Notre Dame Cathedrals, France 09/06 by AV Travel | Blog Talk Radio.

Leave a Reply