(714) 537-2200

Painting of Petofi Sandor_1844 by Orlay

Vùng lên dân Hung
Tổ quốc vẫy gọi
Thời cơ đã đến
Giờ, hay không bao giờ
Sẽ là nô lệ
Hay người tự do
Câu hỏi là đây
Bạn hỡi, lựa chọn!

Hỡi thánh thần của người Hung
Chúng con xin thề
Sẽ không bao giờ chịu kiếp nô lệ!

Chương trình Vòng Quanh Thế Gii phát thanh trên mng do AV Travel thc hin.

 Chương trình phát ngày 28 tháng 8, 2012 lúc 11g sáng  (giờ miền Tây Hoa Kỳ)

 Xin bm vào link dưới đây đ nghe và ph biến cho bn bè, người thân.

Sándor Petőfi – Hungarian Poet 08/28 by AV Travel | Blog Talk Radio.

Bài Viết Về Thi Sĩ Petőfi Sándor

Leave a Reply